Thông tin Liên hệ

Thông tin liên hệ

Giám đốc Phát triển

Đoàn Thị Hải Loan

loan.toho@gmail.com

Chủ tịch

Phạm Anh Tiến

athlhp@gmail.com

Phó chủ tịch

Hoàng Alexia Trà

alexia.hx@gmail.com

Tổng thư ký

Nguyễn Thị Ngà

nga.bdmhanoiwest@gmail.com

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia